User login

รักแท้ ต้องรักแบบอากาเป้

ข้อพระคัมภีร์:
โรม 12:9-21
ผู้เทศนา:
อ.กนก ลีฬหเกรียงไกร
วันที่เทศนา:
Sunday, August 14, 2016 - 11:00
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160814.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, August 14, 2016 - 19:20

แด่คุณแม่ที่รัก

ข้อพระคัมภีร์:
สภษ. 31:10-31
ผู้เทศนา:
อ.มนตรี ศรไพศาล
วันที่เทศนา:
Sunday, August 7, 2016 - 10:45
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160807.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, August 7, 2016 - 20:39

รับใช้ตามนํ้าพระทัย รับใช้ตามของประทาน

ข้อพระคัมภีร์:
รม.12:3-8
ผู้เทศนา:
อ.ดร.สนิท วงษา
วันที่เทศนา:
Sunday, July 31, 2016 - 11:00
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160731.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, July 31, 2016 - 20:04

ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

ข้อพระคัมภีร์:
รม.12:1-2
ผู้เทศนา:
อ.นุโรจน์ พานิช
วันที่เทศนา:
Sunday, July 24, 2016 - 10:45
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160724.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, July 24, 2016 - 19:35

พระเยซูทรงรักคริสตจักรอย่างไร

ข้อพระคัมภีร์:
อฟ.5:25-27
ผู้เทศนา:
PS.Simon Eng
วันที่เทศนา:
Sunday, July 17, 2016 - 11:00
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160717.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, July 17, 2016 - 21:49

ชีวิตที่เป็นพร

ข้อพระคัมภีร์:
โรม 10:1-21
ผู้เทศนา:
อ.นุโรจน์ พานิช
วันที่เทศนา:
Sunday, May 29, 2016 - 11:00
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160529.mp3
Posted By: pla
Post date: Thursday, June 2, 2016 - 22:18

การเลือกสรรที่เหลืออยู่

ข้อพระคัมภีร์:
โรม9:25-33
ผู้เทศนา:
อ.ดร.สนิท วงษา
วันที่เทศนา:
Sunday, May 22, 2016 - 11:00
ไฟล์เสียง:
Iphone Download: Audio icon Sermon-160522.mp3
Posted By: pla
Post date: Sunday, May 22, 2016 - 19:43

Pages

Subscribe to Front page feed