Acts of Christ Church

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์
Acts Of Christ Church

Acts Of Christ Church

คริสตจักรกิจการของพระคริสต์

รู้จักเรา

Sermon series

บทที่ 10 : การเป็นพยาน

การเป็นพยานคือการพูดเรื่องพระเจ้าแก่ผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักพระองค์ Read More "บทที่ 10 : การเป็นพยาน"

บทที่ 9 : การถวายจากใจ

การถวายเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ที่พระองค์ปรารถนาให้เราสำแดงออกถึงความรักในพระองค์ Read More "บทที่ 9 : การถวายจากใจ"

บทที่ 8 : พิธีมหาสนิท

พิธีมหาสนิท เตือนให้เราระลึกถึงและตระหนักว่า พระเยซูได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์ Read More "บทที่ 8 : พิธีมหาสนิท"

บทที่ 7 : การนมัสการ

การนมัสการแท้จริงเป็นวิถีชีวิตที่ยกย่องพระเจ้าและยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยความยินดี Read More "บทที่ 7 : การนมัสการ"