บทที่ 2 : รู้จักพระเจ้า
บทที่ 2 : รู้จักพระเจ้า

บทที่ 2 : รู้จักพระเจ้า

บทเรียน ซีรีส์พื้นฐานชีวิตคริสเตียน บทที่ 2 : รู้จักพระเจ้า

รู้จักพระเจ้าของเรา

 • พระลักษณะพระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ

 • พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นพระฉายสะท้อนภาพของพระองค์

 • อ้างอิง

ยอห์น 1:1-4  1ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า 2ในปฐมกาลพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้า 3พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะ ในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้น ไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นอยู่นอกเหนือพระวาทะ 4พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์

พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง พระเยซูในตอนนี้ถูกกล่าวถึงในชื่อของพระวาทะ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตเป็นความสว่างของมนุษย์

การมาเป็นคริสเตียน คือการกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่อีกครั้งในฐานะที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา และเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระองค์ ผู้ได้รับการช่วยกู้โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ทรงจ่ายราคาเป็นค่าไถ่เราออกจากความบาป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมาสถิตอยู่กับเรา วิถีชีวิตคริสเตียนจึงเริ่มต้นโดยพระเจ้าและดำเนินต่อไปด้วยการรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆ ตลอดชีวิตของเรา

อ.เปาโลเขียนไว้ในคำอธิษฐานเผื่อพี่น้องคริสเตียนที่เมืองเอเฟซัสเพื่อให้เขารู้จักพระเจ้ามากขึ้นว่าทรงเป็นพระเจ้าที่มองเห็นคุณค่า ทรงประทานความรอด ประทานมรดก ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือภูตผีวิญญาณชั่วและเหนือนามทั้งปวง

เอเฟซัส 1:18-20  18ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร 19และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากมายเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น เป็นฤทธิ์เดชเดียวกับการทำกิจอันทรงอานุภาพและทรงพลังของพระองค์ 20ซึ่งทรงทำในพระคริสต์เมื่อทรงทำให้พระคริสต์เป็นขึ้นจากตาย และทรงให้ประทับที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถาน

ในจุดเริ่มต้นของชีวิตคริสเตียน พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความรอด พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรา และทรงสถิตในใจของเรา แต่พระเจ้าของเราเป็นมากกว่านั้น หากเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้น เราจะยิ่งซาบซึ้งในความรักความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อเรามากขึ้น และเราจะมีมุมมองใหม่ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นตลอดชีวิตแห่งความเชื่อของเรา

พระลักษณะพระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ

พระเจ้าทรงสัมพันธ์กับเราในพระลักษณะที่แตกต่างกันในวาระและเวลาต่างๆ พระลักษณะของพระเจ้าหรือสภาพของพระเจ้าที่ทรงโปรดสำแดงแก่เรามี 3 ลักษณะด้วยกันเรียกว่า “ตรีเอกานุภาพ” หรือ “Trinity

ตรีเอกานุภาพ” เป็นศัพท์ที่บัญญัติขึ้น เพื่อง่ายต่อการที่เราทั้งหลายจะสามารถเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้า โดยอธิบายสภาพความเป็นพระเจ้าเดียว แต่ทรงสภาพในความเป็นบุคคลคือพระบิดา พระบุตรหรือพระเยซูคริสต์ และพระวิญญาณบริสุทธิ์

จากแผนภูมิพระเจ้าตรีเอกานุภาพ สามารถอธิบายความเป็น “พระเจ้าเดียว แต่ทรงสภาพเป็น 3 บุคคล” ได้ดังนี้ [1]
 • The Father is God พระบิดาทรงเป็นพระเจ้า
 • The Son is God พระบุตรคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า
 • The Holy Spirit is God พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า
 • God is the Father พระเจ้าทรงเป็นพระบิดา
 • God is the Son พระเจ้าทรงเป็นพระบุตรคือพระเยซูคริสต์
 • God is the Holy Spirit พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • The Father is not the Son พระบิดาไม่ได้ทรงเป็นพระบุตร
 • The Father is not the Holy Spirit พระบิดาไม่ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • The Son is not the Father พระบุตรไม่ทรงเป็นพระบิดา
 • The Son is not the Holy Spirit พระบุตรไม่ทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์
 • The Holy Spirit is not the Father พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงเป็นพระบิดา
 • The Holy Spirit is not the Son พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทรงเป็นพระบุตร

คำว่า “ตรีเอกานุภาพ” นี้มาจากคำ 3 คำด้วยกันคือ “ตรี” แปลว่า สาม “เอกา” แปลว่า หนึ่ง และ “นุภาพ” แปลว่าสภาพ เมื่อรวมทั้ง 3 คำนี้เป็นคำเดียวกันจึงหมายถึง พระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวที่สำแดงพระองค์ในลักษณะ 3 บุคคล โดยแต่ละลักษณะมีความเป็นพระเจ้าเท่าเทียมกัน ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่นิรันดร์ ทรงแสดงบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามพระลักษณะความเป็นบุคคลที่สำแดงออกมา พระเจ้าในลักษณะของตรีเอกานุภาพจึงไม่ใช่พระเจ้า 3 องค์ แต่ทรงเป็นพระเจ้าเดียว และพระลักษณะตรีเอกานุภาพนี้ ได้สำแดงให้เราเห็นตั้งแต่ยุคพระคัมภีร์เดิม ยุคพระคัมภีร์ใหม่จนถึงในยุคปัจจุบัน

พระลักษณะของพระเจ้าที่เรียกว่าตรีเอกานุภาพ
จึงสรุปได้ว่าทรงเป็น “พระเจ้าเดียว แต่ทรงสภาพเป็น 3 บุคคล”

พระคัมภีร์บางข้อที่ช่วยให้เราเข้าใจพระลักษณะของพระเจ้าผู้ทรงเป็นตรีเอกานุภาพ คือพระเจ้าเดียว แต่ทรงสภาพเป็น 3 บุคคล

เฉลยธรรมบัญญัติ 6:4  โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด พระยาห์เวห์ พระยาห์เวห์เท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเรา

ในเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงรับบัพติศมาในน้ำเราจะพบว่าพระเจ้าใน 3 สภาพทรงปรากฏพระองค์พร้อมๆ กัน

มัทธิว 3:16-17  เมื่อพระองค์ทรงรับบัพติศมาแล้วก็เสด็จขึ้นจากน้ำ และในทันใดนั้นฟ้าก็แหวกออก และพระองค์ทรงเห็นพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จลงมาดุจนกพิราบสถิตบนพระองค์ และนี่แน่ะ มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก”

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าและทรงสถิตอยู่กับเรา

โรม 8:9  ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านแล้ว ท่านก็ไม่อยู่ในเนื้อหนัง แต่อยู่ในพระวิญญาณ ใครไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั้นก็ไม่เป็นของพระองค์

ฉะนั้นโดยสรุปแล้วพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเดียวแต่ทรงมีสภาพเป็น 3 บุคคล ซึ่งหากเราพิจารณาดูพระราชกิจของพระองค์[2]จะสามารถอธิบายได้ดังนี้ คือ

 1. พระบิดา (God the Father is the Creator) ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ พระราชกิจของพระองค์ทรงปรากฏอย่างชัดเจนตลอดพระคัมภีร์โดยเฉพาะพระคัมภีร์เดิม
 2. พระบุตร (God the Son is the Savior) ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเสด็จลงมารับสภาพเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่าพระเยซูคริสต์ พระองค์มาเพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาเพราะบาป ให้ทุกคนที่เชื่อได้รับชีวิตใหม่ มีชีวิตนิรันดร์ และได้รับการยกฐานะให้เป็นบุตรของพระเจ้า
 3. พระวิญญาณบริสุทธิ์ (God the Holy Spirit is the Sanctifier) ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ และการชำระให้บริสุทธิ์ ทรงเป็นพระผู้ช่วย ที่สถิตอยู่ในผู้ที่เชื่อทุกคน

ในความจำกัดของมนุษย์ เราต้องยอมรับว่าเราไม่อาจจะเข้าใจความเป็นพระเจ้าได้ทั้งหมดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เราเพียงพยายามเข้าใจ “เท่าที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่เรา” ซึ่งนั่นก็เพียงพอในการเดินติดตามพระเจ้าได้อย่างแน่นอน

พระเจ้าคาดหวังให้เราเป็นพระฉายสะท้อนภาพของพระองค์

เราทั้งหลายถูกสร้างขึ้นในพระฉายของพระเจ้า (Image) เป็นผู้ที่สะท้อนภาพพระลักษณะของพระเจ้า ไม่มีสิ่งทรงสร้างไหนเลยที่ถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า

พระฉายของพระเจ้าไม่ใช่รูปร่างภายนอกที่เหมือนพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงเป็นเหนือกว่ารูปร่างภายนอก หรือไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจไม่จำกัดแบบพระเจ้า แต่พระฉายนั้นเป็นคุณลักษณะชีวิตของเราที่สะท้อนให้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราที่สะท้อนออกมาอย่างถวายเกียรติพระเจ้าเสมอ

พระเจ้าทรงมีพระลักษณะอะไรที่ทรงคาดหวังให้เราเป็นและสะท้อนออกไปจากชีวิตเราสู่คนภายนอก

 1. พระเจ้าทรงบริสุทธิ์

วิวรณ์ 4:8  สิ่งมีชีวิตทั้งสี่นั้น แต่ละตนมีปีกหกปีก และมีตาอยู่รอบๆ และข้างในเต็มไปหมด และพวกเขาร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ ผู้ทรงเป็นอยู่ และผู้ที่จะเสด็จมา”

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าตรงข้ามกับความบาป ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงคาดหวังให้เราอยู่ในความสว่าง เปลี่ยนแปลงชีวิต ละทิ้งความบาปทั้งสิ้น ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าในความบริสุทธิ์ชอบธรรม

 1. พระเจ้าทรงยุติธรรม ขณะเดียวกันก็ทรงรักเรา

พระเจ้าทรงพิพากษาเมื่อมนุษย์ทำบาป มนุษย์ทุกคนจึงขาดจากพระสิริพระเจ้า และต้องถูกพิพากษาในนรกบึงไฟ แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักอย่างมากมายโดยลงมาเป็นมนุษย์คือพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่บาปเราโดยซื้อเรากลับมาเป็นของพระเจ้าด้วยราคาที่สูงมากคือด้วยพระชนม์ชีพของพระองค์เอง

โรม 5:8  แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา

เราในฐานะลูกของพระเจ้า เราเกลียดบาป เราดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมบริสุทธิ์ด้วยกำลังจากพระเจ้า แต่เรารักคนบาป และประกาศความรอดที่มาทางพระเยซูคริสต์แก่ทุกคนด้วยใจรัก

 1. พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัย

พระเจ้าทรงให้อภัยการละเมิดของเรา การให้อภัยของพระองค์นั้นนำมาซึ่งขั้นตอนมากมายเต็มไปด้วยพระคุณและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะรับการอภัยอย่างง่ายๆ นี่จึงเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการให้อภัยบาปเราแม้เราเป็นคนบาปซึ่งไม่สมควรแก่พระคุณอันอุดมของพระองค์ก็ตาม

เมื่อพระเจ้าทรงให้อภัยเราอย่างนี้แล้ว ให้เราให้อภัยความผิดของผู้อื่นด้วย

เอเฟซัส 4:32  แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์

 1. พระเจ้าทรงสนใจเราในทุกสิ่ง

มัทธิว 6:31-33  เหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกิน? หรือจะเอาอะไรดื่ม? หรือจะเอาอะไรนุ่งห่ม? เพราะว่าบรรดาคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้ แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้

เราจึงสามารถไว้วางใจในพระองค์และไม่ต้องใช้ชีวิตอย่างกระวนกระวายใจ

การเป็นคริสเตียนให้โอกาสแก่เราอย่างมากมายในการรู้จักพระเจ้า การรู้จักพระเจ้าช่วยให้เราเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์มากขึ้น พระเจ้าทรงคาดหวังให้ชีวิตของเราให้ดำเนินอย่างเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า สำแดงพระลักษณะของพระองค์เพื่อให้พระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในชีวิตของเราเสมอ

 

อจ. ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร

อ้างอิง

 • เอลเมอร์ แอล. ทาวน์ส. “พระนามของพระเจ้า”. กรุงเทพฯ: คริสเตียนศึกษา แบ๊บติสต์.
 • จอห์น เดวิส. “เพิ่มความรู้”. กรุงเทพมหานคร: กนกบรรณสาร,
 • Alister E. McGrath. “Christian Theology: An Introduction”. Oxford: Blackwell Publishing. 2001.
 • William Perault. “Shield of the Trinity”. 

[1] The Athanasian Creed

[2] Trinity as functional modalism

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *