บทที่ 4 :  การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
บทที่ 4 : การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทที่ 4 : การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

บทเรียน ซีรีส์พื้นฐานชีวิตคริสเตียน บทที่ 4 : การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยอห์น 3:3-8  3พระเยซูตรัสตอบเขาว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าคนใดไม่ได้เกิดใหม่ คนนั้นไม่สามารถเห็นแผ่นดินของพระเจ้า”4นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า“คนชราจะเกิดใหม่ได้อย่างไร?จะเข้าไปในท้องของแม่ครั้งที่สองแล้วเกิดใหม่ได้หรือ?”5พระเยซูตรัสว่า“เราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้เกิดจากน้ำและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้6ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังและที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ7อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าพวกท่านต้องเกิดใหม่8ลมจะพัดไปที่ไหนก็พัดไปที่นั่นและท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน”

เมื่อคริสเตียนกลับใจบังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิต และเมื่อพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตนั่นหมายถึงความบริบูรณ์ทุกสิ่งอยู่กับคนๆนั้นเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่การรอให้ผู้นั้นเติบโตในความจริงและความเชื่อก็จะสามารถเกิดผลดีในทุกสิ่งได้

คนที่กลับใจบังเกิดใหม่มาเป็นคริสเตียนแล้ว แม้ภายนอกดูเหมือนไม่แตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป แต่จริงๆ แล้วคริสเตียนเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะคริสเตียนมีพระเจ้าที่ทรงทำการอัศจรรย์ต่างๆ อยู่ในชีวิตคริสเตียนจึงไม่ใช่คนธรรมดาแต่มี (ฤทธิ์เดช) พระวิญญาณ ของพระเจ้าในชีวิต

ฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจึงคาดหวังการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชเช่นกัน เราจึงไม่ควรคาดหวังการดำเนินชีวิตธรรมดาๆเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่ต้องคาดหวังชีวิตที่ตื่นเต้นกระตือรือร้นที่จะเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พูดภาษาแปลกๆ เป็นทางแห่งฤทธิ์เดชในชีวิตคริสเตียน

บัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นทางแห่งการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและพระวิญญาณทรงเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าในเรา (ฤทธิ์เดช)

กิจการของอัครทูต1:8  แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ เสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

พระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าเราจะได้รับฤทธานุภาพจากพระเจ้า (ฤทธิ์เดช) เมื่อเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และผลของการได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรามีฤทธิ์เดชในการประกาศและเป็นพยานในฝ่ายพระเยซูคริสต์การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นหนทางแห่งการรับฤทธานุภาพ (ฤทธิ์เดช)ของพระเจ้าในชีวิตของเรา

ก่อนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ตรัสให้สาวกรอยู่ก่อนที่จะไปทำพระราชกิจ จนกระทั่งเขาได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณฯ ทั้งหมดเต็มเปี่ยมด้วยการเต็มเปี่ยมในพระวิญญาณ และได้รับฤทธานุภาพจากพระเจ้า (ฤทธิ์เดช) เริ่มต้นพูดภาษาแปลกๆ และจากนั้นเป็นต้นมา การประกาศข่าวประเสริฐและการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นตลอดพระคัมภีร์ใหม่

กิจการของอัครทูต 2:4  พวกเขาทั้งหมดก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จึงเริ่มต้นพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณทรงให้พูด

การพูดภาษาแปลกๆหรือภาษาอื่นๆเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งชี้อย่างชัดเจนถึงประสบการณ์การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อเรารับบัพติศมาในพระวิญญาณเราจึงพูดภาษาแปลก ๆ ได้

กิจการของอัครทูต 8:14-17 เมื่อพวกอัครทูตที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ยินว่าชาวสะมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้ว จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขาทั้งหลาย เมื่อเปโตรกับยอห์นไปถึงก็อธิษฐานเผื่อพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับใคร พวกเขาเพียงแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนพวกเขา แล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วพวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในกรณีทั่วไป คริสเตียนสามารถรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้การรับการอธิษฐานเผื่อ

กิจการของอัครทูต 10:44-46 ขณะเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตกับทุกคนที่ฟังพระวจนะนั้น บรรดาคนเข้าสุหนัตที่เชื่อแล้วซึ่งมาพร้อมกับเปโตรต่างประหลาดใจ เพราะว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนต่างชาติด้วย เพราะเขาทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆ และยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงถามว่า

เหตุการณ์ตอนนี้ขณะที่เปโตรกำลังกล่าวพระวจนะแก่โครเนลิอัส พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ลงมา เปโตรรู้ทันทีเพราะสังเกตเห็นว่าเขาสามารถพูดภาษาแปลกๆได้การรับประสบการณ์บัพติศมาในพระวิญญาณยังเกิดกับคนที่มีใจแสวงหาพระเจ้าโดยไม่ต้องผ่านการวางมือในบางกรณี

เราจึงเห็นได้ว่าประสบการณ์การรับบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณ ไม่ใช่เป็นเรื่องการกระทำของมนุษย์หากเราปรารถนาจะเชื่อฟังพระเจ้าโดยเข้าส่วนในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแล้วพระเจ้าจะทรงประทานให้แก่เราอย่างแน่นนอนเพราะนี่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าต่อผู้เชื่อทุกคน

กิจการของอัครทูต 19:4-6 4เปาโลจึงกล่าวว่า “ยอห์นให้รับบัพติศมาที่แสดงการกลับใจใหม่ และบอกคนทั้งปวงให้เชื่อในพระองค์ผู้จะเสด็จมาภายหลังคือพระเยซู” 5เมื่อได้ยินอย่างนั้น พวกเขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า 6เมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขา พวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และเผยพระวจนะ

ทันทีที่อาจารย์เปาโลวางมือบนเขา เขาได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ พูดภาษาแปลกๆ และทำนายหรือกล่าวคำพยากรณ์ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์ฤทธิ์เดชการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

 

ประโยชน์ของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์

  1. ฤทธิ์เดชในการเป็นพยาน

กิจการของอัครทูต 1:8  แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก

  1. เป็นประตูที่เปิดสู่การพัฒนาของประทานฝ่ายพระวิญญาณ

กิจการของอัครทูต 19:6 เมื่อเปาโลวางมือบนตัวพวกเขาแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับพวกเขา พวกเขาจึงพูดภาษาแปลกๆ และเผยพระวจนะ

  1. ทำให้ผู้พูดจำเริญขึ้นในฝ่ายวิญญาณ เพราะเป็นภาษาฝ่ายวิญญาณ

1 โครินธ์ 14:2 เพราะว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้น ไม่ได้พูดกับมนุษย์ แต่ทูลต่อพระเจ้า เพราะว่าไม่มีใครเข้าใจได้ เขาพูดเป็นความล้ำลึกโดยพระวิญญาณ”

 

1 โครินธ์ 14:4 คนที่พูดภาษาแปลกๆ นั้นก็ทำให้ตัวเองเจริญขึ้น แต่ผู้เผยพระวจนะนั้นทำให้คริสตจักรเจริญขึ้น

  1. การอธิษฐานภาษาแปลกๆ จะช่วยให้เราอธิษฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โรม 8:26 ในทำนองเดียวกัน พระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทน ด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำ

วิธีการรับบัพติศมาในพระวิญญาณ

ลูกา 11:9-13 เราบอกพวกท่านว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน เพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ ทุกคนที่แสวงหาก็พบ และทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขา มีใครบ้างในพวกท่านที่เป็นพ่อ ถ้าลูกขอปลาจะเอางูให้เขาแทนหรือ? หรือถ้าขอไข่ จะเอาแมงป่องให้เขาหรือ? เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้สิ่งดีแก่บุตรของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาผู้สถิตในสวรรค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่พวกที่ขอต่อพระองค์”

การบัพติศมาในพระวิญญาณเป็นปรากฏการณ์ปกติในชีวิตของผู้เชื่อเมื่อเราขอด้วยใจจริงพระเจ้าจะประทานให้เพราะพระเจ้าทรงปรารถนาจะให้เราอยู่แล้วการวางมือเพื่อรับฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณเพื่อการรับใช้ให้วางมือด้วยความเชื่อและหนุนใจให้เขาเปิดใจให้พระเจ้าทำงานในใจให้เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถประทานการเกิดผลในทุกสิ่งได้ตามความเชื่อ ให้ผู้รับการอธิษฐานจดจ่อกับพระเจ้า

  1. ขออย่างจริงใจ ด้วยใจปรารถนาอย่างแท้จริง

  2. ไม่สงสัย เริ่มเปล่งเสียงพูดโดยความเชื่อ และไม่คิดคำในภาษาใดๆ

  3. ประสบการณ์การพูดภาษาฝ่ายวิญญาณ(แปลกๆภาษาแปลกๆ)หรือภาษาต่างๆจะ(ถูกพูดออก) มาอย่างเป็นธรรมชาติเอง

 

ชีวิตในพระวิญญาณเป็นชีวิตที่ตื่นเต้นเมื่อเราเป็นพยานเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรพระวิญญาณที่อยู่ในเราจะช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตในทางพระเจ้าและเป็นกำลังใจให้เราในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์

 

อ้างอิง

  • เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น. ศาสนศาสตร์ระบบ. กรุงเทพฯ: กนกบรรณาสาร, 1995.
  • อิริคสัน, มิลลาร์ด เจ., ศาสนศาสตร์คริสเตียน เล่ม 2. กรุงเทพฯ: พระคริสตธรรมกรุงเทพ, 20

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *