Acts of Christ Church
รู้จักพระเยซู

รู้จักพระเยซู

“รู้จักพระเยซู”

ถ้าเราพูดถึง “พระเยซู” หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อนี้ แต่น้อยคนที่จะรู้จักพระเยซูอย่างแท้จริง บางคนอาจเคยได้ยินว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าของคริสเตียน หลายคนรู้ว่าพระเยซูมาเกิดบนโลกนี้และถูกตรึงบนไม้กางเขน หรือบางคนไม่รู้จักพระเยซูเลย มีคำถามว่า ถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูหรือว่ารู้จักพระเยซูแค่ผิวเผินเช่นนี้จะมีผลต่อชีวิตของเราหรือไม่? คำตอบคือ มีผลอย่างแน่นอน  เหตุผลเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักพระเยซูหรือรู้จักพระเยซูแค่เพียงผิวเผิน เท่ากับว่าชีวิตของเราจะไม่มีคุณค่าอะไรเลย

ทำไมชีวิตถึงไม่มีคุณค่า? เพราะเราซึ่งเป็นมนุษย์ มนุษย์ทุกคนล้วนแต่เป็นคนบาป (โรม 3:23) ไม่มีมนุษย์คนไหนบริสุทธิ์ 100 % และที่ของคนบาปนั้นก็คือบึงไฟนรก (วิวรณ์ 21:8) ถึงแม้ว่าใครก็ตามที่พยายามทำความดี ในรูปแบบต่างๆ เพื่อหวังว่าในอนาคตหากเสียชีวิตจากโลกนี้แล้วด้วยการทำความดีนั้นก็จะทำให้ตัวเองได้ไปอยู่สวรรค์ แต่ความจริงแล้วการที่เราพยายามดำเนินชีวิตเป็นคนดี ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ดี การมีคำพูดที่ดี หรือการมีความคิดที่ดีนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ชีวิตหลังความตายของเรานั้นเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ได้

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทางที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้ แต่มีทางเดียวเท่านั้น คือ ทาง “พระเยซู” เพราะในพระคัมภีร์ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีใครจะไปถึงพระบิดาผู้ทรงสถิตในสวรรค์ได้ นอกจากทางพระเยซู (ยอห์น 16:4) ดังนั้นเองเราต้องตระหนักว่าเราเป็นมนุษย์เป็นคนบาปและไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากบาปได้ด้วยตัวของเราเองไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตาม จึงจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องรู้จักพระเยซูให้มากขึ้น ไม่เพียงแค่รู้จักพระเยซูเท่านั้นเราต้องเชื่อในพระเยซูด้วย และโดยพระเยซูนั้นชีวิตของเราจึงกลับมามีคุณค่าอีกครั้ง

เมื่อเรารู้จักและเชื่อในพระเยซูจะสามารถนำเราให้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้โดยเราจะต้องเชื่อว่า

เชื่อว่า พระเยซู เป็นพระเจ้าและเกิดเป็นมนุษย์

พระเยซู พระองค์ทรงเกิดในเมืองเบธเลเฮม แคว้นยูเดีย ขณะที่โยเซฟและมารีย์ต้องเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีไปที่เมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพื่อขึ้นทะเบียนสำมะโนครัว เมื่อถึงเวลาที่มารีย์คลอดบุตรนางได้คลอดบุตรชายเอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า (ลูกา 2:1-7) และบุตรชายนั้นคือ “พระเยซู” พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและลงมาเกิดบนโลกนี้รับสภาพเป็นมนุษย์ (ยอห์น 1:1) พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 100% พระองค์บริสุทธิ์ปราศจากบาปทั้งสิ้น และพระองค์เป็นมนุษย์ 100% พระองค์มีความรู้สึกเหมือนมนุษย์ทุกคน พระองค์มีความรู้สึกดีใจ มีความรู้สึกเศร้าเสียใจ และพระองค์ทรงรัก รักมนุษย์คนบาปอย่างเราจึงยอมลงมาเกิดบนโลกนี้เพื่อเรา ดังนั้นให้เรามีความเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าและลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

เชื่อว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา

เมื่อพระเยซูมาเกิดบนโลกนี้แล้ว พระเยซูได้ทำพันธกิจการประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้า ได้ทำการอัศจรรย์อย่างมากมาย และนำคนกลับใจใหม่ให้มีความเชื่อในพระองค์ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนการทรงไถ่ของพระเจ้า พระเยซูได้ถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่มนุษย์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาเพราะความผิดบาป (โรม 3:13-14) ให้ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้รับชีวิตใหม่ มีชีวิตนิรันดร์คือการได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ กลับคืนดีกับพระเจ้า และได้รับการยกฐานะให้เป็นบุตรของพระเจ้า (ยอห์น 1:12)

พระเยซู สิ้นพระชมน์

เชื่อว่า การเป็นขึ้นจากความตายของ พระเยซู มีชัยชนะเหนือโลกนี้

หลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์ ถูกฝังไว้ในอุโมงและหลังจากนั้น 3 วัน พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย (1 โครินธ์ 15:3-4 ) นั่นแสดงถึงชัยชนะต่อโลกนี้ ชัยชนะต่อความผิดบาป ด้วยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน มนุษย์ที่ต้องตายเพราะความบาปผิดของตนจึงได้รับการไถ่โทษ และการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูก็ยืนยันว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ดังนั้นทุกคนที่เชื่อ วางใจในพระองค์จึงไม่ต้องพินาศเพราะบาปอีกต่อไป แต่จะมีชีวิตใหม่ เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย

พระเยซู ฟื้นพระชนม์

เชื่อว่า พระเยซู เป็นทางรอดเดียว

พระเยซูพระองค์เป็นทางเดียวที่จะนำเราให้ไปถึงความรอดและเข้าแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้า (ยอห์น 14:6) ดังนั้นเองถ้าเราต้องการที่จะไปถึงแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากทางของ “พระเยซู” เพียงแค่เรายอมรับ และเชื่อด้วยใจของเรา (โรม 10:9-10) ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่ผู้ที่เชื่อในพระองค์และในวันที่สามพระเป็นขึ้นจากความตาย

พระเยซู เป็นทางรอด

เราสามารถได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าได้ เพียงแค่เราเปิดใจของเรา เชื่อและวางใจในพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้า และยังสามารถรู้จักพระเยซูได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีโอกาสได้เข้ามาผูกพันตัวในคริสตจักร ไม่เพียงแค่เป็นการสร้างความสัมพันธที่ดีกับพระเจ้าแต่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในคริสตจักรอีกด้วย ขอเชิญชวนทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้เปิดใจยอมรับและเชื่อในพระเจ้า เพื่อเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันในพระเยซูคริสต์

อยากรู้จักพระเยซูมากขึ้น