บทที่ 9 : การถวายจากใจ
บทที่ 9 : การถวายจากใจ

บทที่ 9 : การถวายจากใจ

บทเรียนซีรีส์พื้นฐานชีวิตคริสเตียน บทที่ 9 : การถวายจากใจ

การถวายจากใจ

มาระโก 12:41-44  41พระเยซูประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย ทรงสังเกตฝูงชนเอาเงินมาใส่ไว้ในตู้นั้น และมีคนมั่งมีหลายคนเอาเงินมากมายมาใส่ 42แต่มีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งเดินมา นางเอาเหรียญทองแดงสองอัน มีค่าประมาณโคดรันเทสหนึ่งมาใส่ไว้ 43พระองค์จึงทรงเรียกพวกสาวกมาตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ใส่ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าทุกคนที่ใส่ไว้นั้น 44เพราะว่าทุกคนได้เอาเงินเหลือใช้ของพวกเขามาใส่ แต่หญิงคนนี้ในสภาพที่ยากจน เอาเงินเลี้ยงชีพทั้งสิ้นของนางใส่ลงไปจนหมด”

พระเยซูทรงใช้ตัวอย่างการถวายของหญิงม่ายยากจนและคนมั่งมี เพื่อเป็นตัวอย่างในการสอนสาวกเรื่องการถวาย พระเจ้าไม่ได้สนใจเรื่องของจำนวนเงินมากกว่าหัวใจที่มอบถวาย ความมากหรือน้อยจึงไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินแต่ขึ้นอยู่กับท่าทีภายในซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสนใจมากกว่า

มัทธิว 6:21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

การถวายเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ที่พระองค์ปรารถนาให้เราสำแดงออกถึงความรักในพระองค์

แท้จริงแล้วทรัพย์สินทุกสิ่งในโลกนี้ ล้วนแต่เป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น พระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินของเรามากกว่าหัวใจของเราที่มีต่อพระองค์

ฮักกัย 2:8 เงินเป็นของเรา และทองก็เป็นของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ

หลักการถวายในพระคัมภีร์

1. ตระหนักว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของทุกอย่าง

1 พงศาวดาร 29:12 ทั้ง​ความ​มั่ง​คั่ง​และ​เกียรติ​มา​จาก​พระ​องค์ และ​พระ​องค์​ทรง​ครอบ​ครอง​อยู่​เหนือ​ทุก​สิ่ง ฤทธิ์​อำ​นาจ​และ​ฤทธา​นุภาพ​อยู่​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์ และ​อยู่​ที่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ที่​จะ​ทรง​กระ​ทำ​ให้​ใหญ่​ยิ่ง​และ​ประ​ทาน​กำ​ลัง​แก่​คน​ทั้ง​ปวง

2. ถวายเพื่อเป็นการนมัสการพระเจ้า

1 พงศาวดาร 29:14 “แต่ข้าพระองค์เป็นใคร? และชนชาติของข้าพระองค์เป็นใคร ที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสามารถถวายแด่พระองค์ด้วยความเต็มใจเช่นนี้? เพราะว่าสิ่งของทุกอย่างมาจากพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถวายของที่มาจากพระองค์แด่พระองค์

3. ถวายด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

โคโลสี 3:23 ไม่ว่าพวกท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนทำต่อมนุษย์2

โครินธ์ 9:7 แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี

4. ถวายเพื่อเป็นพรต่อคริสตจักร

กิจการของอัครทูต 2:44-45  44คนทั้งหมดที่เชื่อถือก็อยู่รวมกัน และนำทุกสิ่งมารวมเป็นของกลาง 45และพวกเขาขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่กันตามความจำเป็น

สมัยคริสตจักรเพิ่งเริ่มต้น พี่น้องช่วยกันถวายเพื่อให้คริสตจักรดำเนินไปได้ตามความจำเป็น ปัจจุบันคริสตจักรมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำสิ่งต่างๆ ที่เสริมสร้างจิตวิญญาณผู้เชื่อ เราจึงถวายทรัพย์ด้วยความรับผิดชอบเหมือนสมาชิกครอบครัวที่ช่วยเหลือการเงินในครอบครัวใหญ่ เพื่อให้คริสตจักรสามารถดำเนินไปได้อย่างถวายเกียรติพระเจ้า

5. ถวายเผื่อพี่น้องที่ขัดสน

กิจการของอัครทูต 11:29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรี่ยไรกันตามกำลัง ฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดีย

ปัจจุบันเงินถวายในกลุ่มสร้างชีวิต (LG) เรานำไปเป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่มีความขัดสนจริงๆ และคริสตจักรมอบเงินให้ด้วยความรักแก่พี่น้องในบางสภาวะของชีวิต

รูปแบบการถวายในคริสตจักร

1. การถวายสิบลด

หมายถึงการถวาย 10% จากรายได้ ในพระคัมภีร์ใช้คำว่าทศางค์

เฉลยธรรมบัญญัติ 12:6 และท่านทั้งหลายจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่น ทั้งทศางค์และเครื่องถวาย ทั้งเครื่องบูชาแก้บน เครื่องบูชาตามความสมัครใจ และผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะ

อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์เน้นเรื่องการถวายชีวิตมากว่า

โรม 12:1 ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่าน

หลักการสิบลดจึงเป็นการถวายจากความตั้งใจของเราด้วยความเต็มใจ แท้จริงการถวายสิบลดอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถมอบถวายได้มากขึ้นตามความมุ่งหมายในใจได้

2 โครินธ์ 9:7  แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจ ไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดาย ไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดี

2. การถวายเผื่อพี่น้องที่มีความขัดสน

1 ยอห์น 3:17-18  17แต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร? 18ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง

3. ถวายเผื่องานรับใช้

ฟีลิปปี 4:15  และพวกท่านชาวฟีลิปปีก็รู้แล้วว่า เมื่อข้าพเจ้าออกจากแคว้นมาซิโดเนียในช่วงเริ่มแรกของการประกาศข่าวประเสริฐนั้น ไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายนอกจากท่านพวกเดียว

อ.เปาโลขอบคุณพี่น้องคริสตจักรฟีลิปปีที่มีส่วนถวายเผื่อในการทำพันธกิจ โดยช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ

ปัจจุบันคริสตจักรมีงานพันธกิจหลายอย่างเพื่อสอดคล้องกับยุคสมัย เช่น การเช่าพื้นที่ในสถานนมัสการ การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถานนมัสการ การทำกิจกรรมเพื่อการประกาศ การสนับสนุนพี่น้องในการทำพันธกิจ เป็นต้น ให้เรามีส่วนถวายเผื่องานรับใช้เหล่านี้เช่นกัน

ให้เราร่วมกันถวายทรัพย์ พระเจ้าจะทรงให้เรามีอย่างเพียงพอเสมอทั้งกับตัวเราและเพื่อการดีทุกอย่างด้วย

2โครินธ์ 9:8 และพระเจ้าสามารถประทานพรทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าเมื่อมีทุกอย่างเพียงพออยู่เสมอ ท่านยังจะมีเหลือล้นสำหรับการดีทุกอย่างด้วย

 

การถวายเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
ที่พระองค์ปรารถนาให้เราสำแดงออกถึงความรักในพระองค์

 

 

ผู้เขียน: อจ. ดร.กนก ลีฬหเกรียงไกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *