Acts of Christ Church
หลักข้อเชื่อ

หลักข้อเชื่อ

ความเชื่อหลักของคริสตจักร

พระเจ้าคือพระผู้สร้างทุกสิ่ง

พระเจ้าคือพระผู้สร้างสิ่งสารพัดทั้งสิ้น เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิจนิรันดร์  สรรพสิ่งทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยพระเจ้า และถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้า  พระเจ้าทรงมีสิทธิอำนาจสูงสุด มีฤทธิ์อำนาจไม่จำกัด สรรพพัญญูและไม่มีความจำกัดด้วยสถานที่หรือเวลาพระเจ้าทรงเป็นบุคคล ทรงมีพระลักษณะทางคุณธรรม คือบริสุทธิ์ ยุติธรรม รัก สัตย์ซื่อ ชอบธรรม พระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว แต่ทรงมี 3 ภาค คือพระบิดา พระบุตร(พระเยซูคริสต์) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามเป็นพระเจ้าองค์เดียว

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระเจ้า ให้เป็นชายและหญิงเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า ให้เป็นผู้ครอบครองแผ่นดินโลกเพื่อพระองค์ แต่มนุษย์คู่แรกทำบาปโดยการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ผลของความบาปคือการต้องโทษพิพากษา และการถูกแยกออกจากพระเจ้า ทำให้ลูกหลานมนุษย์ทั้งปวงตกอยู่ใต้อำนาจของบาปและมาร ต้องโทษพิพากษาในความตายครั้งที่สองในบึงไฟ อยู่ในสภาพที่เสื่อมจากการเป็นพระฉายของพระเจ้า และไม่สามารถกลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้

พระเจ้าเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์

พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้า ผู้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงปฏิสนธิโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเหนือธรรมชาติ กำเนิดมาจากหญิงพรหมจารี พระองค์เป็นผู้ปราศจากบาปทั้งสิ้น ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปมนุษย์และทรงฟื้นคืนพระชนม์จากความตายในวันที่สาม เพื่อช่วยคนทั้งปวงที่เชื่อในพระองค์ให้รอดพ้นจากการพิพากษาบาปหลังความตาย และรอดจากอำนาจของบาปและมารในชีวิตนี้ พระเยซูเป็นทางรอดทางเดียวที่มนุษย์จะคืนดีกับพระเจ้าและกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้  พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ทั้งร่างกาย และวันหนึ่งในอนาคตพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเป็นครั้งที่สอง เพื่อพิพากษา

เพราะ​ว่า​ทุก​คน​ทำ​บาปและ​เสื่อม​จาก​พระ​สิริ​ของ​พระ​เจ้าแต่​พระ​เจ้า​ทรง​มี​พระ​คุณ​ให้​เขา​เป็น​ผู้​ชอบ​ธรรม​โดย​ไม่​คิด​มูล​ค่าโดย​ที่​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​ไถ่​เขา​ให้​พ้น​บาป​แล้วพระ​เจ้า​ได้​ทรง​ตั้ง​พระ​เยซู​ไว้​ให้​เป็น​เครื่อง​บู​ชา​ไถ่​บาปโดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ความ​เชื่อ​จึง​ได้​ผลทั้ง​นี้​เพื่อ​แสดง​ให้​เห็น​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้าใน​การ​ที่​พระ​องค์​ได้​ทรง​อด​กลั้น​พระ​ทัยและ​ทรง​ยก​บาป​ที่​ได้​ทำ​ไป​แล้ว​นั้น โรม 3:23-24

มนุษย์รอดได้โดยพระคุณพระเจ้า และการไถ่บาปของพระเยซูเท่านั้น ความดีไม่สามารถช่วยให้เรารอดได้ ความเชื่อที่แท้จริง คือการสำนึกบาปและกลับใจจากบาป แสดงผลของการกลับใจใหม่ด้วยชีวิตที่ชอบธรรมต่อพระเจ้า ผู้ที่เชื่อวางใจติดตามพระเยซูได้รับการยกโทษบาป สามารถหลุดจากการเป็นทาสของบาปและมารแล้วในชีวิตนี้ และมีชีวิตใหม่ที่สัมพันธ์กับพระเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า 

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นพระเจ้า

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ดลใจมนุษย์ให้สำนึกบาป และกระทำให้บังเกิดใหม่ สถิตอยู่ในผู้เชื่อทุกคนเพื่อให้ดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรมจากภายใน ทรงเป็นบุคคลเป็นพระผู้ช่วยในการดำเนินชีวิตคริสเตียน พระเยซูให้ผู้เชื่อมีประสบการณ์บัพติศมาในพระวิญญาณ เป็นประสบการณ์แยกจากการบังเกิดใหม่ ซึ่งพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าจะมีหมายสำคัญของการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์คือ การพูดภาษาฝ่ายวิญญาณหรือภาษาอื่นๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทาน “ของประทาน” แก่ผู้เชื่อทุกคนต่างกันเพื่อให้แต่ละคนมีบทบาทรับผิดชอบเพื่อเสริมสร้างคริสตจักร ชีวิตคริสเตียนต้องดำเนินตามกฎของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสำแดงออกเป็นผลของพระวิญญาณ และฤทธิ์เดชของพระวิญญาณเหนือการงานของเนื้อหนัง   

พระคริสตธรรมคัมภีร์

คริสตจักรเชื่อพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ทุกคำ ว่าพระเจ้าได้ดลใจให้มนุษย์เขียนขึ้นและทรงนำผู้เขียนให้เขียนทุกตอนโดยไม่มีข้อผิดพลาด พระคัมภีร์จึงเป็นพระวจนะของพระเจ้า อันเป็นมาตรฐานสำหรับหลักศาสนศาสตร์ความเชื่อของคริสตจักร พระคัมภีร์เป็นกรอบสำหรับความจริงและหลักการในเรื่องต่างๆในการดำเนินชีวิตของคริสเตียน ชีวิตคริสเตียนจะดำรงอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากพระคัมภีร์ แต่ดำรงอยู่ได้ด้วยการอ่าน และทำตามพระคัมภีร์ เสมือนเป็นอาหารเลี้ยงดูจิตวิญญาณ

คริสตจักร คือ กลุ่มคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์

พระวิญญาคริสตจักรสากลประกอบด้วยคนที่เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลกทุกยุคทุกสมัย และคริสตจักรท้องถิ่นคือกลุ่มคนที่ร่วมชีวิตกันตามท้องถิ่นนั้น  เพื่อร่วมกันนมัสการพระเจ้าและสร้างชีวิตกันและกันด้วยพระวจนะ การสามัคคีธรรม อธิษฐาน และการรับใช้  สะท้อนแผ่นดินของพระเจ้าที่เป็นจริง พระเยซูเป็นผู้สร้างคริสตจักรเพื่อให้เป็นที่สำแดงความล้ำลึก เป้าหมายของพระเจ้าสำหรับคริสตจักร คือที่ที่สมาชิกทุกคนได้รับการสร้างให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า สามารถค้นหากลุ่มของท่านได้ที่นี่

การนมัสการ

คริสเตียนต้องนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริง เรานมัสการพระเจ้าด้วยชีวิตที่มอบให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง และทำตามพระทัยของพระเจ้า การนมัสการ ยังเป็นคำที่ใช้หมายถึงการเห็นคุณค่าพระเจ้าและแสดงออกต่อพระเจ้าด้วยวิธีต่างๆตามที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้   เช่น ร้องเพลง  ปรบมือ  ใช้เครื่องดนตรีต่างๆในการนมัสการ  เป็นการนำจิตวิญญาณของเราเข้ามาในการทรงสถิตของพระเจ้า เพื่อถวายการนมัสการพระองค์