บทเรียนพื้นฐาน ชีวิตคริสเตียน
บทเรียนพื้นฐาน ชีวิตคริสเตียน

บทที่ 1 : พระคัมภีร์ หนังสือแห่งชีวิต

พระคัมภีร์เปรียบเป็นอะไรได้บ้างในชีวิตเรา? มีข้อแนะนำอย่างไรในการศึกษาพระคัมภีร์ในภาคปฏิบัติ