แผนการอันสูงสุด
แผนการอันสูงสุด

แผนการอันสูงสุด

แผนการอันสูงสุด

เทศนาโดย อ.กอบชัย จิราธิวัฒน์

ข้อพระคัมภีร์

31 ใน​ระหว่าง​นั้น​พวก​สา​วก​ทูล​เชิญ​พระ​องค์​ว่า “พระ​อา​จารย์ เชิญ​รับ​ประ​ทาน​เถิด” 32 แต่​พระ​องค์​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “เรา​มี​อาหาร​รับ​ประ​ทาน​ที่​พวก​ท่าน​ไม่​รู้” 33 พวก​สา​วก​จึง​ถาม​กัน​ว่า “มี​ใคร​เอา​อาหาร​มา​ให้​พระ​องค์​แล้ว​หรือ?” 34 พระ​เยซู​ตรัส​กับ​พวก​เขา​ว่า “อาหาร​ของ​เรา​คือ​การ​ทำ​ตาม​พระ​ประสงค์​ของ​ผู้​ที่​ทรง​ใช้​เรา​มา​และ​ทำ​ให้​งาน​ของ​พระ​องค์​สำ​เร็จ 35 พวก​ท่าน​บอก​ว่า​อีก​สี่​เดือน​จะ​ถึง​ฤดู​เกี่ยว​ข้าว​แล้ว​ไม่​ใช่​หรือ? ส่วน​เรา​บอก​พวก​ท่าน​ว่า เงย​หน้า​ขึ้น​ดู​นา​เถิด ทุ่ง​นา​เหลือง​อร่าม​และ​ถึง​เวลา​เกี่ยว​แล้ว 36 คน​เกี่ยว​กำ​ลัง​ได้​รับ​ค่า​จ้าง​และ​กำ​ลัง​รวบ​รวม​พืช​ผล​ไว้​สำ​หรับ​ชีวิต​นิรันดร์ เพื่อ​ทั้ง​คน​หว่าน​และ​คน​เกี่ยว​จะ​ได้​ชื่น​ชม​ยินดี​ด้วย​กัน 37 คำ​ที่​เขา​พูด​กัน​ก็​เป็น​ความ​จริง​ใน​เรื่อง​นี้ คือ ‘คน​หนึ่ง​หว่าน​และ​อีก​คน​หนึ่ง​เกี่ยว’ 38 เรา​ใช้​พวก​ท่าน​ไป​เกี่ยว​สิ่ง​ที่​ท่าน​ไม่​ได้​ตราก​ตรำ แต่​คน​อื่น​ตราก​ตรำ​และ​พวก​ท่าน​เข้า​ร่วม​ใน​การ​ตราก​ตรำ​ของ​เขา”

Core Value: SERVE ทุกคนร่วมใจรับใช้เหมือนพระคริสต์
S Spirit-Filled รับใช้โดยพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตามของประทาน
E Evangelize ประกาศข่าวประเสริฐด้วยคำพูดและชีวิต
R Responsible เป็นสาวก สร้างสาวก และรับใช้ตามพระมหาบัญชา
V Versatile มั่นคงในพระวจนะ ประยุกต์ใช้ตามบริบท
E Engaging ส่วนส่วนเสริมสร้างสังคมในความชอบธรรม

พระเจ้าทรงมีแผนการไถ่เพื่อมนุษยชาติ และเปิดเผยแผนการนี้ เพื่อมนุษย์จะไม่ต้องรับโทษทัณฑ์จากบาป โดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
อฟ.3:9-11 9 และ​ทรง​ให้​ทุก​คน​เห็น​ว่า​อะไร​คือ​แผนงาน​ของ​ความ​ล้ำ​ลึก​ที่​พระ​เจ้า​ผู้​ทรง​สร้าง​ทุก​สิ่ง​ทรง​ปิด​บัง​ไว้​ตลอด​หลาย​ยุค​ที่​ผ่าน​มา 10 เพื่อ​ว่า​พวก​ภูต​ผี​ที่​ครอบ​ครอง​และ​พวก​ภูต​ผี​ที่​มี​อำ​นาจ​ใน​สวรรค​สถาน จะ​ได้​รู้จัก​พระ​ปัญญา​อัน​มาก​ล้น​หลาย​ด้าน​ของ​พระ​เจ้า​โดย​ทาง​คริสต​จักร​ใน​เวลา​นี้ 11 ทั้ง​นี้​เป็น​ไป​ตาม​พระ​ประ​สงค์​นิรันดร์​ที่​พระ​องค์​ทรง​ทำ​แล้ว​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​ของ​เรา

ท่าที 3 ประการในการมีส่วนร่วมในแผนการของพระเจ้า

1. มีชีวิตทุ่มเทจดจ่อในแผนการของพระเจ้า (31-34)

เหตุการณ์ในตอนนี้ ยน.4 พระเยซูกำลังเดินทางจากกาลิลีไปยังสะมาเรียและพักให้หายเหนื่อย สาวกกำลังเดินทางไปซื้ออาหารให้พระองค์ มีหญิงสะมาเรียคนหนึ่งมาตักน้ำที่บ่อน้ำ พระเยซูขอน้ำดื่มจากเธอ และได้สนทนากันถึงการนมัสการ จนในที่สุดหญิงคนนี้ทราบว่าพระเยซูที่กำลังคุยด้วยคือพระคริสต์ เธอจึงวิ่งออกไปประกาศให้คนแถวนั้นรู้ว่าเธอเจอพระคริสต์แล้ว สาวกกลับมาพร้อมอาหาร แต่พระองค์ตรัสว่าได้ทานอาหารเรียบร้อยแล้ว สาวกแปลกใจเพราะเพิ่งหามาและยังไม่ได้ทานกันเลย พระเยซูจึงบอกว่า อาหารของพระองค์คือ “การทำตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้มาและทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” อาหารเป็นปัจจัยสำคัญของร่างกาย โดยปกติเราทานอาหารทุกวัน พระเยซูตรัสตอนนี้ว่า อาหารที่สำคัญสำหรับพระองค์คือ การประกาศข่าวประเสริฐทำให้หญิงสะมาเรียคนนี้พบความจริง


มธ.4:4 พระ​องค์​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​พระ​คัม​ภีร์​เขียน​ไว้ว่า ‘มนุษย์​จะ​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เพียง​อย่าง​เดียว​ไม่​ได้ แต่​ต้อง​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​พระ​วจนะ​ทุก​คำ ซึ่ง​ออก​มา​จาก​พระ​โอษฐ์​ของ​พระ​เจ้า’ ”


ฟป.2:8-11 8 พระ​องค์​ทรง​ถ่อม​ตัว​ลง ทรง​ยอม​เชื่อ​ฟัง​จน​ถึง​ความ​มร​ณา กระ​ทั่ง​มร​ณา​บน​กาง​เขน 9 เพราะ​ฉะนั้น​พระ​เจ้า​จึง​ทรง​ยก​พระ​องค์​ขึ้น​สูง​สุด และ​ประ​ทาน​พระ​นาม​เหนือ​นาม​ทั้ง​หมด​แก่​พระ​องค์ 10 เพื่อ​ที่​ว่า​เพราะ​พระ​นาม​ของ​ พระ​เยซู​นั้น ทุก​ชีวิต​ใน​สวรรค์ บน​แผ่น​ดิน​โลก และ​ใต้​พื้น​แผ่น​ดิน​โลก จะ​คุก​เข่าลง​กราบ​พระ​องค์ 11 และ​เพื่อ​ที่​ว่า​ทุก​ลิ้น​จะ​ยอม​รับ​ว่า​พระ​เยซู​คริสต์​ทรง​เป็น​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า เป็น​การ​ถวาย​พระ​เกียรติ​แด่​พระเจ้า​พระ​บิดา
การรับใช้ไปเรื่อย ๆ ต่างจากการรับใช้ด้วยการตระหนักว่างานนี้เป็นของพระเจ้าและต้องทำให้สำเร็จ

2. รับใช้ตามแผนการของพระเจ้าเดี๋ยวนี้ (35)


พระเยซูสอนสาวกให้มองภาพฝ่ายวิญญาณ ทุ่งนาขณะนั้นอาจยังไม่ถึงเวลาเกี่ยว แต่พระเยซูบอกว่าให้สังเกตดี ๆ ทุ่งนาเหลืองอร่ามแล้ว คนจำนวนมากพร้อมจะรับข่าวประเสริฐแล้ว ไม่ต้องรอผัดผ่อน อ้างเหตุผลมากมายแม้ดูสมเหตุสมผล แต่ฟังไม่ขึ้นในสายพระเนตรพระเจ้า


มก.16:15-16 15 พระ​องค์​ตรัส​สั่ง​พวก​สา​วก​ว่า “พวก​ท่าน​จง​ออก​ไป​ทั่ว​โลก ประ​กาศ​ข่าว​ประ​เสริฐ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน 16 ใคร​เชื่อ​และ​รับ​บัพ​ติศ​มา​ก็​จะ​รอด แต่​ใคร​ไม่​เชื่อ​จะ​ต้อง​ถูก​ลง​โทษ


ทุกวันนี้มีคนพร้อมเปิดใจต้อนรับพระเยซู คริสเตียนมีความพร้อมขนาดไหนที่จะประกาศข่าวประเสริฐ
เรามีโอกาสประกาศข่าวประเสริฐมากยิ่งกว่าในอดีต แม้อยู่ในช่วงหยุดเชื้ออยู่บ้าน แต่ก็สามารถใช้การสื่อสารออนไลน์ ในการประกาศข่าวประเสริฐได้

3. ร่วมใจรับใช้ในแผนการแผนการของพระเจ้าด้วยใจยินดี (36-38)

แผนการของพระเจ้าคือการนำคนรับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ เพื่อจะรับผลสำเร็จแบบนิรันดร์กาล ไม่มีงานใดในโลกนี้จะส่งผลยั่งยืนเท่ากับงานรับใช้พระเจ้า เพราะงานทุกอย่างในโลกจะสิ้นสุดเมื่อโลกนี้สิ้นสุด แต่งานรับใช้พระเจ้าจะยังคงส่งผลต่อเนื่องไปถึงสวรรค์ นั่นคือ ชีวิตนิรันดร์ที่เราและคนอีกมากมายจะได้รับ ดังนั้นควรเป็นความยินดีสูงสุดของคริสเตียนทุกคน ต่างคนต่างช่วยกัน ที่จะนำคนมาพบพระเจ้า


อสย.55:10-11 10 “เพราะ​เหมือน​ฝน​และ​หิมะ​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์ และ​ไม่​กลับ​ที่​นั่น​เว้น​แต่​ได้​รด​แผ่น​ดิน​โลก แล้ว​ทำ​ให้​บัง​เกิด​ผล​และ​แตก​หน่อ ทั้ง​ให้​เมล็ดพืช​แก่​ผู้​หว่าน​และ​อา​หาร​แก่​คน​กิน 11 ทำ​นอง​เดียว​กัน คำ​ของ​เรา​ที่​ออก​จาก​ปาก​ของ​เรา จะ​ไม่​กลับ​มา​สู่​เรา​เปล่าๆ แต่​จะ​ทำ​ให้​สิ่ง​ที่​เรา​พอใจ​นั้น​สำเร็จ และ​ให้​สิ่ง​ที่​เรา​ใช้​ไป​ทำ​นั้น​เสร็จสิ้น


พระเจ้าทรงเรียกเรามาร่วมในแผนการนี้ พระองค์จะสนับสนุนและช่วยเราให้ไปถึงความสำเร็จ และวันหนี่งพระเยซูจะเสด็จกลับมาเพื่อรับเราไปอยู่กับพระองค์

“คนหนึ่งหว่านและอีกคนหนี่งเกี่ยว” คนในอดีตและในพระคัมภีร์เดิมได้หว่านข่าวประเสริฐมาก่อนแล้ว คนในยุคพระเยซูก็มาเกี่ยว ตลอดมาถึงปัจจุบันที่มีคนออกแรงตรากตรำหว่านข่าวประเสริฐมามากแล้ว เราในขณะนี้ต้องรีบเก็บเกี่ยวผลเพื่อจะชื่นชมยินดีด้วยกัน


1 คร.3:11-15 11 เพราะ​ว่า​ใคร​จะ​มา​วาง​ราก​อื่น​อีก​ไม่​ได้​แล้ว นอก​จาก​ที่​วาง​ไว้​แล้ว​คือ​พระ​เยซู​คริสต์ 12 บน​ราก​นั้น​ถ้า​ใคร​จะ​ก่อ​ขึ้น​ด้วย​ทอง​คำ เงิน เพชร​พลอย ไม้ หญ้า​แห้ง​หรือ​ฟาง 13 การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​ก็​จะ​ปรา​กฏ​ให้​เห็น เพราะ​วัน​พิพาก​ษา​นั้น​จะ​สำ​แดง​ให้​เห็น คือ​จะ​ถูก​เผย​ให้​เห็น​ด้วย​ไฟ และ​ไฟ​นั้น​จะ​พิสูจน์​ว่า​การ​งาน​ของ​แต่​ละ​คน​เป็น​อย่าง​ไร 14 ถ้า​การ​งาน​ของ​ใคร​ที่​ก่อ​ขึ้น​ทน​อยู่​ได้ คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​บำ​เหน็จ 15 ถ้า​การ​งาน​ของ​ใคร​ถูก​เผา​ไหม้​ไป คน​นั้น​ก็​จะ​ได้​รับ​ความ​สูญ​เสีย ส่วน​ตัว​เขา​เอง​จะ​รอด แต่​เหมือน​ดัง​รอด​จาก​ไฟ

https://www.youtube.com/watch?v=iCP1MW48K60

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *